ઘરે ઘરે સ્વચ્છતા ના ડબા આપવા

ઘરે ઘરે સ્વચ્છતા ના ડબા આપવા
Date: Jun 27,2019
Ministry:
120PARTICIPANTS
25HOURS
Gav me gar se 10 rupie me khali telkens dibe mangakar uski kachara peti banake 10 me vapash dete he or har garpe swaschhta hoti he bache bi sikht e he
3 Likes.
Kheda (Nadiad), Gujarat
  • Video
  • Map View